Inžiniersky študijný program

Riadenie technologických procesov v chémii a v potravinárstve (RTP)

Profil absolventa

Študijný program Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve je zameraný na spojenie znalostí z oblastí chémie, procesov a technológií v chemickom a potravinárskom priemysle, so znalosťami ekonomiky a manažmentu podniku. Zameriava sa na podnikové hospodárstvo, personálny manažment, podnikové financie, marketing, logistiku, strategické riadenia podnikov v technológii, matematické metódy technológiách, riadenie podnikov a podobne. Zabezpečuje teda kompletné odborné, technické, ekonomické a manažérske vedomosti absolventov, ktoré sú vo vzájomnej prepojenosti požadované a očakávané hospodárskou praxou.

Absolvent študijného programu RTP je inžinier so širokým technologickým základom, ktorý ovláda metódy a techniky analytickej, anorganickej, organickej a fyzikálnej chémie, chemického inžinierstva a chemickej informatiky. Absolvent je schopný analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa v rôznych výrobných  organizáciách vyskytujú na strednom a vrcholovom stupni riadenia, k čomu ho predurčujú získané teoretické vedomosti z oblasti technologických a výrobných procesov, informatiky, logistiky, práva, marketingu, riadenia technologických procesov, kvality produkcie, environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva,  spoločenskovedných disciplín a pod.

Absolvent bude z ekonomiky rozumieť:

 • podnikovému hospodárstvu
 • rozpočtovníctvu
 • logistike
 • financiám, daniam a obchodnému právu
 • marketingu
 • strategickému manažmentu a investičnému rozvoju
 • manažmentu výroby

Ako technológ sa absolvent oboznámi s:

 • anorganickými a organickými technológiami
 • potravinárskymi technológiami
 • navrhovaním a riadením chemických výrob
 • chemickou informatikou