Profil absolventa

Absolventi odboru majú vedomosti a zručnosti zodpovedajúce absolvovanému stupňu vysokoškolského vzdelania: zo všeobecných metód analýzy, návrhu a implementácie systémov automatického riadenia, z analýzy technologických zariadení a procesov, z informačných technológií, návrhu technických a programových prostriedkov a ich implementácie v konkrétnej aplikácii. Majú na zodpovedajúcej úrovni vedomosti z prírodných vied, informatiky, ekonomických, environmentálnych a spoločenských vied. Ovládajú metódy a nástroje analýzy, navrhovania, hodnotenia kvality a spoľahlivosti systémov.

Absolvent študijného programu Riadenie procesov je špecialista v oblasti riadenia jednotkových procesov chemickej a potravinárskej technológie a riadenia zložitých technologických celkov v procesnom priemysle. Je špecialista v oblasti riadenia procesov prestupu látky, tepla, procesov s chemickými reakciami a riadenia biotechnologických procesov. Absolvent tretieho stupňa vie navrhovať riadiace a informačné systémy na základe chemickotechnologickej analýzy procesov a technológií v procesnom priemysle. Vie zhodnotiť väzby medzi chemickotechnologickým procesom a riadiacim systémom a vie navrhnúť také riešenia technológií v procesnom priemysle, ktoré v spojení s riadiacim systémom vedú k výrobám s veľkým ziskom. Je schopný efektívne pracovať vo vede a výskume. Je pripravovaný na samostatné riešenia náročných úloh z oblasti automatizácie a riadenia v procesnom priemysle.

Študijný program pripraví absolventa na samostatnú kreatívnu vedecko-výskumnú činnosť. Je schopný navrhovať, nasadzovať, prevádzkovať, udržiavať technické a programové časti automatických systémov riadenia a ich komponentov, robiť vývoj a vedecký výskum v tejto oblasti. Komplexnosť profilu absolventov zaručuje ich bezproblémové uplatnenie vo výrobných a technologických odvetviach i v styčných oblastiach súčasnej informačnej spoločnosti.