Profil absolventa

Študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve (AI) integruje obsah chemických vied s relevantnými poznatkami fyziky, matematiky a biologických vied s rozsiahlym využitím výpočtovej techniky. Tento súbor informácií tvorí teoretický základ výrobných procesov chemickej, biochemickej, potravinárskej a farmaceutickej technológie. Získané znalosti umožňujú pracovať na výskume a vývoji fyzikálnych a chemických procesov, zariadení, technológií, systémov riadenia a zúčastňovať sa na riadení konkurencie schopnej výroby s prijateľnými bezpečnostnými a ekologickými rizikami.

Program AI pripravuje absolventov nielen pre chemický a potravinársky priemysel, ktorí sú schopní navrhovať progresívne technológie na základe teoretických znalostí z riadenia procesov, priemyselnej automatizácie a informačných technológií.

Absolvent študijného programu AI má prehĺbené vedomosti v teórii odboru Automatizácia a špecializuje sa na užšiu oblast odboru so zameraním na automatizáciu a informatizáciu v procesnom priemysle. Je pripravovaný na samostatné navrhovanie automatických riadiacich a informačných systémov v procesnom priemysle, ich implementáciu a prevádzku s uvažovaním súvislostí. Teoretické znalosti a praktické schopnosti a zručnosti mu umožňujú uplatniť sa v praxi alebo vo výskume alebo pokracovať v doktorandskom stupni štúdia.

V súčasnosti je pedagogická a vedeckovýskumná činnosť Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky, ktorý zabezpečuje študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve, orientovaná na problematiku navrhovania algoritmov riadenia, identifikácie a optimalizácie, vytváranie programových produktov pre inteligentné systémy riadenia a adaptívne riadenie. Ďalej sa jedná o využívanie informačných technológií nielen pri riadení procesov, ale aj pri vývoji všeobecných web aplikácií, databázových systémov. Pri vzdelávaní sa využíva výpočtová technika s rôznymi softvérmi, ktoré umožňjú zvládnuť aj náročné úlohy. Cieľom je vychovať vysokokvalifikovaných odborníkov z oblasti riadenia a informačných technógií, schopných riešiť problematiku zavádzania modernej meracej a regulačnej techniku pre navrhovanie, zavádzanie a prevádzkovanie riadiacich systémov v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom a biochemickom priemysle. Absolventi študijného programu AI nachádzajú uplatnenie vo firmách, ktoré vypracuvávajú a dodávajú systémy riadenia, taktiež v projekčnych a riešiteľskych skupinách, ale aj v bankovníctve či poisťovníctve.

Absolvent ovláda z oblasti automatizácie:

  • metódy modelovania technologických procesov
  • riadenie technologických procesov
  • optimalizáciu
  • meraciu a regulačnú techniku
  • priemyselné riadiace systémy (Siemens, dSPACE, Foxboro, Yokogawa, Advantech)
  • navrhovanie a projektovanie automatizovaných systémov riadenia

Absolvent ovláda z oblasti informatizácie:

  • operačné systémy počítačov (Microsoft, Linux, Solaris)
  • programovacie jazyky (C, MATLAB, PHP)
  • databázové systémy
  • web technológie