Bakalárske práce

2018

 1. B. Bačíková: Tvorba dynamických webových stránok, 2018.
 2. K. Bányi: Automatická pasterizačná linka, 2018.
 3. K. Fedorová: Robotická optimalizácia, 2018.
 4. L. Galčíková: Návrh robustného riadenia pre laboratórny výmenník tepla, 2018.
 5. S. Hrstka: Využitie strojového učenia a umelej inteligencie na odhad procesných veličín, 2018.
 6. R. Kohút: Plánovanie a sledovanie trajektórie pre robotické systémy, 2018.
 7. A. Morozov: Robotická optimalizácia, 2018.
 8. M. Slávik: Návrh robustného riadenia pre laboratórny chemický reaktor, 2018.
 9. L. Šatura: Modelling and Optimisation of Membrane Process Operation, 2018.

2017

 1. D. Boroš: Využitie Raspberry Pi na riadenie zásobníka kvapaliny, 2017.
 2. Z. Dudáková: Programovanie NXT Robotov, 2017.
 3. M. Furka: Návrh parametrov PID regulátorov metódou SIMC (Skogestad IMC), 2017.
 4. M. Horváthová: Návrh pokročilého riadenia pre laboratórny chemický reaktor, 2017.
 5. K. Kiš: Tvorba vzdialeného HMI v SCADA systéme Promotic pre laboratórny experiment vsádzkovej a membránovej procesnej stanice, 2017.
 6. I. Koncz: Creating Video~Instructions and Video~Presentations of Our~Laboratory~Experiments, 2017.
 7. J. Nosko: Tvorba portálu ŠVK, 2017.
 8. T. Tkáč: Prediktívne riadenie inteligentných budov, 2017.

2016

 1. P. Artzová: Modelovanie chemicko-technologických procesov a návrh riadenia v prostredí UniSim Design., 2016.
 2. M. Boloz: Tvorba vzdialeného HMI v SCADA systéme Promotic., 2016.
 3. O. Čizmazia: Matematické modelovanie membránových procesov., 2016.
 4. E. Hamerlik: Použitie Support Vector Machines na klasifikáciu dát., 2016.
 5. L. Hanulová: Identifikácia a návrh riadenia pre laboratórny chemický reaktor., 2016.
 6. M. Horňák: Fuzzy riadenie destilačnej kolóny., 2016.
 7. R. Hronec: Návrh PID regulátorov metódou násobného dominantného pólu., 2016.
 8. J. Kukla: Riadenie MIMO chemickotechnologického procesu pomocou PID a LQR regulátorov., 2016.
 9. J. Mamarasulov: Tvorba užívateľského rozhrania pre inteligentné termostaty., 2016.

2015

 1. Bakaráč, P.: Optimálne riadenie Fresnelovej šošovky, 2015.
 2. Batárová, K.: Moderné diagnostické metódy v medicíne (fyzikálno-chemické aspekty), 2015.
 3. Chochoľák, F.: Optimalizácia logistických a dopravných systémov, 2015.
 4. Hodúrová, B.: Tvorba študijných materiálov pre predmet Optimalizácia v MOODLE, 2015.
 5. Jakabšic, J.: Implementácia optimalizačných algoritmov v Javascripte, 2015.
 6. Karško, J.: Modely dátových súborov, 2015.
 7. Kirová, K.: Tvorba knižnice modelov technologických procesov, 2015.
 8. Kollárová, M.: Využitie optimalizácie na zlepšenie dopravnej situácie, 2015.
 9. Koniar, S.: Prediktívne riadenie rektifikačnej kolóny, 2015.
 10. Kostka, M.: Modul pre zber procesných dát zo vzdialných laboratórií, 2015.
 11. Mikušová, N.: Použitie Support Vector Machine na klasifikáciu dát, 2015.
 12. Mišenko, M.: Návrh fuzzy a neuro-fuzzy regulátorov, 2015.
 13. Nitrianska, V.: Tvorba testov v LMS Moodle, 2015.
 14. Panghyová, L.: Laboratórny výmenník tepla LTR 700 z pohľadu priemyselného riadenia, 2015.
 15. Prokeinová, K.: Identifikácia a návrh riadenia laboratórneho výmenníka tepla, 2015.
 16. Šimek, M.: Tvorba webstránok ŠVK v redakčnom systéme Drupal, 2015.

2014

 1. Benkovský, M.: Raspberry Pi s modulom BrickPi pre ovládanie legorobotov, 2014.
 2. Bohunčáková, M.: MODELOVANIE SYSTÉMU PREDÁTOR – KORISŤ, 2014.
 3. Bučková, M.: Prediktívne riadenie flexibilného dopravného pása, 2014.
 4. Ďurina, P.: Timetable and Interactive Faculty Plan – Database Design and Data Processing, 2014.
 5. Halás, R.: Timetable and Interactive Faculty Plan - Graphical User Interface, 2014.
 6. Janeček, F.: Hierarchické riadenie skupiny vozidiel, 2014.
 7. Jaroš, B.: Hydraulická sústava uDAQ28/3H z pohľadu priemyselného riadenia, 2014.
 8. Javorská, T.: Riadenie systémov s dopravným oneskorením, 2014.
 9. Kamenický, A.: Tepelno-optická sústava uDAQ28-LT z pohľadu priemyselného riadenia, 2014.
 10. Kecskés, M.: Kriminalistické skúmanie papierov, 2014.
 11. Krippel, M.: Klasifikácia a predikcia vlastností chemických látok pomocou neurónových sietí, 2014.
 12. Lacková, Z.: Laboratórny elektrický pohon z pohľadu priemyselného riadenia, 2014.
 13. Malíšek, I.: Programovanie NXT Robotov, 2014.
 14. Míková, N.: Internetová verzia toolboxu PIDDESIGN, 2014.
 15. Némethová, T.: Robustné riadenie zásobníkov kvapaliny, 2014.
 16. Rišpanová, L.: Simulácia EPR parametrov použitím ab-initio prístupov, 2014.
 17. Stupavský, I.: Webový portál Slovenskej spoločnosti priemyselnej chémie, 2014.
 1. Iľanovský, T.: Stimulácia a motivácia ako nástroje energetizácie zamestnancov, 2014.
 2. Ilavská, M.: Efektívny vedúci, 2014.
 3. Krafčíková, V.: Manažérske aspekty pracovnej motivácie, 2014.
 4. Kubínová, I.: Komunikačná politika ako súčasť marketingového mixu, 2014.
 5. Ondášová, V.: Marketingový plán ako súčasť podnikateľského zámeru, 2014.
 6. Petrisko, P.: Analýza v nezamestnanosti v SR a spôsoby jej zmiernenia, 2014.
 7. Píšová, D.: Komunikácia malej firmy so zákazníkom, 2014.
 8. Romanová, P.: Analýza efektívnosti využívania majetku podniku, 2014.
 9. Šinská, M.: Ceny a cenové politika podniku, 2014.

2013

 1. Janočko, D.: Využitie Raspberry PI na edukačné účely, 2013.
 2. Kleščík, M.: Flash prezentácie pre predmet Informatizácia a informačné systémy, 2013.
 3. Kukla, V.: Flash prezentácie pre predmet identifikácia, 2013.
 4. Miklovič, T.: Vizualizácia elektrónovej hustoty, 2013.
 5. Minárik, J.: Prístupy k minimalizácii po častiach lineárnych funkcii, 2013.
 6. Pakšiová, D.: Riadenie tepelno-optickej sústavy, 2013.
 7. Pinterová, B.: Programovanie NXT Robotov, 2013.
 8. Uhrinovský, J.: Export údajov z informačného systému ÚIAM, 2013.
 1. Javorková, A.: Monitorovanie flavonoidov v potravinách metódou HPLC s využitím elektortechnického a UV-VIS detektora, 2013.
 2. Katrenčík, I.: Integrované manažérske systémy v priemyselnej praxi, 2013.
 3. Kolesár, J.: Orgány akciovej spoločnosti, 2013.
 4. Kubašová, M.: Teoretické a praktické aspekty pracovnej motivácie, 2013.
 5. Látalová, J.: Stanovenie vybraných prvkov metódami atómovej spektrometrie, 2013.
 6. Nitriansky, M.: Leasing ako efektívna forma obstarania majetku, 2013.
 7. Peláková, P.: Miesto a úlohy maloobchodu na distribučných cestách, 2013.
 8. Sternműllerová, K.: Podnikateľský plán ako podklad pre získanie finančných prostriedkov podniku, 2013.
 9. Uhnavá, V.: Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, 2013.

2012

 1. Andoková, J.: Modelovanie a optimalizácia sieťového systému na dopravu kvapaliny, 2012.
 2. Franc, M.: Web modul na spracovanie a analýzu údajov v informačnom systéme ÚIAM, 2012.
 3. Ľubušký, K.: Implementácia jednoduchých regulátorov na PLC, 2012.
 4. Štefánik, M.: Použitie PID regulátora pre riadenie sústavy zásobníkov kvapaliny, 2012.
 5. Szabová, E.: Tvorba testov pre predmet Modelovanie v LMS Moodle, 2012.
 6. Virguľa, P.: Optimálne riadenie procesov, 2012.
 1. Baloga, P.: Finančné riadenie podniku – controlling, 2012.
 2. Bucko, J.: Daňový systém a jeho vplyv na podnikateľské rozhodovanie, 2012.
 3. Fiľková, M.: Priamy marketing – jeho úlohy a formy v rámci marketingovej komunikácie, 2012.
 4. Janoková, I.: Manažment  marketingového výskumu, 2012.
 5. Katušinová, J.: Distribúcia výrobkov do distribučnej siete, 2012.
 6. Levsteková, V.: Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činnosť malých a stredných podnikov, 2012.
 7. Mizerová, K.: Kalkulácia a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva, 2012.
 8. Poláková, E.: Banková sústava SR, 2012.
 9. Prigancová, S.: Finančné riadenie podniku – finančná analýza, 2012.
 10. Somsedík, S.: Bankový systém v SR, 2012.
 11. Tkáčová, M.: Riadenie dlhodobého hmotného majetku podniku, 2012.

2011

 1. Baluch, A.: Implementácia jednoduchých regulátorov pomocou PLC, 2011.
 2. Bugárová, K.: Tvorba testov pre predmet Dynamika a riadenie procesov v LMS Moodle, 2011.
 3. Černá, K.: Návrh riadiacich štruktúr pomocou zjednodušených modelov, 2011.
 4. Juriga, I.: Programovanie robotov LEGO v Linuxe, 2011.
 5. Lacho, L.: Návrh PID regulátorov na základe IMC štruktúry, 2011.
 6. Paternain, D.: Riadenie laboratórneho chemického reaktora, 2011.
 7. Sodomová, E.: Vizualizácia technologických procesov v priemysle s využitím SCADA/HMI systémov, 2011.
 8. Šugár, M.: Riadenie pomocou priemyselného riadiaceho systému Simatic, 2011.
 1. Bíľová, Z.: Podnikateľský plán ako podklad pre získanie finančných zdrojov podniku, 2011.
 2. Bruňová, D.: Živnostenské podnikanie, 2011.
 3. Fűlőpová, D.: Reklama ako efektívny nástroj komunikácie, 2011.
 4. Jenčík, R.: Vývoj a zavádzanie nového produktu na trh, 2011.
 5. Jurová, G.: Nekalá súťaž v podnikaní, 2011.
 6. Laktišová, K.: Model strategického manažmentu, 2011.
 7. Matovčíková, M.: Balenie výrobkov a obaly, 2011.
 8. Pankovčin, J.: Motivácia zamestnancov, 2011.
 9. Rohaľ, J.: Orgány družstva, 2011.
 10. Suchá, A.: Finančné riadenie podniku, 2011.
 11. Škútová, M.: Štýl  riadenia a jeho hlavné psychologické aspekty, 2011.
 12. Štenková, J.: Podnikateľský plán, 2011.
 13. Švajková, K.: Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činnosť malých a stredných  podnikov, 2011.
 14. Vajs, T.: Využitie nákladnej dopravy na Slovensku, 2011.                                                                                                                                                                                  

2010

 1. Drgoňa, J.: Konvexná optimalizácia a prediktívne riadenie s modelom, 2010.
 2. Holaza, J.: Riadenie LEGO robotov, 2010.
 3. Jelemenský, M.: Optimálne riadenie procesov, 2010.
 4. Klaučo, M.: Tvorba GUI pre syntézu robustných PI regulátorov, 2010.
 5. Malinič, J.: Dynamické webové stránky VŠC v Humennom, 2010.
 6. Mičáková, J.: Riadenie sústav s dopravným oneskorením, 2010.
 7. Mičenec, Ľ.: Modelovanie hybridných systémov, 2010.
 8. Osif, Ľ.: Web aplikácia na spracovanie a analýzu údajov, 2010.
 9. Petáková, L.: Optimálne riadenie procesov, 2010.
 10. Peterková, K.: Modelovanie a analýza stability systémov s parametrickými neurčitosťami, 2010.
 11. Piatka, S.: Statické webové stránky VŠC v Humennom, 2010.
 12. Polačková, M.: Riadenie technologického procesu pomocou frekvenčných kritérií, 2010.
 13. Rusnák, J.: Riadenie systému s dopravným oneskorením pomocou priemyselného riadiaceho systému SIMATIC, 2010.
 14. Šugár, M.: Riadenie laboratórneho modelu riadiacim systémom SIMATIC, 2010.
 15. Takács, B.: Riadenie LEGO robotov, 2010.
 16. Tomčík, R.: Riadenie laboratórneho teplovzdušného procesu, 2010.
 1. Cmarik, M.: Finančná kríza a jej dôsledky, 2010.
 2. Czőlderová, M.: Moderné prístupy k riadeniu podnikov – špirálový manažment, 2010.
 3. Dupejová, M.: Cestná doprava na Slovensku, 2010.
 4. Ferenc P.: Holding-Spôsob riadenia podniku, 2010.
 5. Gobánová, H.: Vývoj a pôsobenie burzy cenných papierov, 2010.
 6. Grancová, K.: Náklady v kontexte podnikového rozhodovania, 2010.
 7. Hajduová, M.: Prekážky v práci, 2010.
 8. Hajková, V.: Cenová politika podnikateľských subjektov, 2010.
 9. Ivanko, P.: Finančná a správa a controlling v riadení podniku, 2010.
 10. Kačmár, R.: Finančné riadenie podniku-controlling, 2010.
 11. Kačurová, V.: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom, 2010.
 12. Kotrlová, M.: Strategické riadenie podnikových financií, 2010.
 13. Lamlová, P.: Úloha marketingu v rozvoji podniku, 2010.
 14. Novotný, M.: Skladovanie ako podporná logistická činnosť, 2010.
 15. Ondušková, J.: Ochrana spotrebiteľa, 2010.
 16. Puškárová, I.: Formy odmeňovania zamestnancov, 2010.
 17. Sninčáková, A.: Marketingový výskum a jeho využívanie v praxi, 2010.
 18. Sohajda, K.: Zodpovednosť za škodu v občianskoprávnych vzťahov, 2010.
 19. Szemanová, L.: Ukončenie pracovného pomeru zamestnávateľom, 2010.
 20. Šimún, P.: Vlastnícke právo ako jedno zo základných ľudských práv, 2010.
 21. Škripeková, A.: Riadenie nákladov, 2010.
 22. Vatahová, M.: Ekonomické informačné systémy využívané v riadení podniku, 2010.
 23. Velčíková, L.: Informačný systém podniku, 2010.
 24. Vika, J.: Informácie v podnikateľských subjektoch, 2010.

2009

 1. Babulíková, M.: Riadenie systémov pri použití porúch využitím rozvetvených regulačných obvodov, 2009.
 2. Bodnár, P.: Dynamické generovanie obrázkov vo formáte SVG, 2009.
 3. Chroustová, K.: Riadenie LEGO robotov, 2009.
 4. Dubovský, D.: Generovanie prechodových charakteristík s využitím technológie AJAX, 2009.
 5. Grancová, J.: Riadenie LEGO robotov, 2009.
 6. Hodasová, M.: SAP - Zavádzanie čiarových kódov pri evidovaní investičného majetku.., 2009.
 7. Hulata, T.: Návrh neuro-fuzzy regulátorov v prostredí Matlab, 2009.
 8. Kunovská, J.: Porovnanie projektov pre riešenie generovania rozvrhu hodín, 2009.
 9. Kureková, G.: Digitalizácia historických dokumentov na lignocelulózových nosičoch informácií, 2009.
 10. Kušev, S.: Tvorba webových stránok, 2009.
 11. Mikušová, K.: Modelovanie a riadenie laboratórneho zariadenia PCT40, 2009.
 12. Mitterpach, B.: Konvexná optimalizácia a prediktívne riadenie s modelom, 2009.
 13. Náglová, K.: Meranie a regulácia hladiny pomocou zariadenia PCT40, 2009.
 14. Sónak, M.: Riadenie laboratórnych zásobníkov kvapaliny, 2009.
 15. Tomeček, F.: Identifikácia vybraných procesov metódou Anfis.. 2009.
 16. Wenchich, J.: Identifikácia vybraných procesov metódou ANFIS, 2009.

2008

 1. Bangová, K.: Riadenie technologického procesu pri pôsobení porúch, 2008.
 2. Briš, M.: Riadiaci systém FOXBORO, 2008.
 3. Černá, K.: Identifikácia chemického reaktora metódou ANFIS, 2008.
 4. Csizmadiaová, V.: Modelovanie a riadenie laborátornych zásobníkov kvapaliny, 2008.
 5. Doležalová, R.: Riadiaci systém FOXBORO, 2008.
 6. Dvoran, R.: Tvorba dynamických webových stránok, 2008.
 7. Dzurov, J.: Webové služby pre spracovanie HTML stránok, 2008.
 8. Gibaštíková, S.: Modelovanie biochemických procesov, 2008.
 9. Hulíková, M.: PREDIKTÍVNE RIADENIE CHEMICKÉHO REAKTORA, 2008.
 10. Jakubcová, Z.: Analýza riadenia prekladu projektu Moodle do slovenského jazyka, 2008.
 11. Kalúz, M.: Elektronická učebnica pre predmet Experimentálna identifikácia, 2008.
 12. Kmeťová, J.: Web aplikácia na spracovanie a analýzu údajov, 2008.
 13. Kórka, T.: Riadenie systémov s dopravným oneskorenim, 2008.
 14. Kuzma, J.: Vytvorenie webovej stránky pomocou XHTML/CSS, 2008.
 15. Merčák, J.: Analýza systémov s neurčitosťami a robustného riadenia, 2008.
 16. Miklovitz, L.: Prediktívne riadenie zásobníkov kvapaliny, 2008.
 17. Mušáková, M.: Modelovanie a riadenie prietokového chemického reaktora s miešaním, 2008.
 18. Oravec, J.: Tvorba softvéru pre syntézu regulátorov., 2008.
 19. Pavúková, L.: Dynamické generovanie prechodových charakteristík pomocou PHP, 2008.
 20. Rauová, I.: Optimálne riadenie zásobníkov kvapaliny, 2008.
 21. Repčíková, I.: Časové odozvy prietočných systémov s jednoduchou akumuláciou, 2008.
 22. Schmidt, D.: Adaptívny neuro-fuzzy inferenčný systém, 2008.
 23. Struhár, M.: Prehľad spôsobov a aplikácií jazykovej lokalizácie open-source projektov, 2008.
 24. Švardová, R.: Robustné riadenie procesov s dopravným oneskorením, 2008.
 25. Szabová, A.: Využitie WSDL služieb v prostredí Matlab, 2008.
 26. Szakálová, E.: Riadenie pomocou priemyselného riadiaceho systému SIMATIC, 2008.
 27. Szűcs, A.: Riadenie pomocou priemyselného riadiaceho systému SIMATIC, 2008.
 28. Taraba, R.: Riadenie robotov LEGO Mindstorms, 2008.
 29. Turayová, E.: Prediktívne riadenie zásobníkov kvapaliny, 2008.
 30. Uhrecký, R.: Vytvorenie webovej stránky pomocou XHTML/CSS, 2008.
 31. Vlková, L.: Elektronická učebnica pre predmet Informatizácia a informačné systémy, 2008.

2007

 1. Lanák, R.: Tvorba dynamicky generovaných HTML formulárov pomocou PHP a MySQL, 2007.
 2. Zubček, M.: Riadenie a identifikácia rúrkového výmenníka tepla, 2007.

2006

 1. Beňová, G.: Kaskádová regulácia laboratórneho výmenníka tepla, 2006.
 2. Hudý, S.: Tvorba dynamických HTML stránok, 2006.
 3. Paulen, R.: Riadenie systémov s dopravným oneskorením, 2006.
 4. Šlapanský, P.: Vytvorenie bloku LCZA v e – learningovom systéme MOODLE, 2006.
 5. Švančarová, Z.: Tvorba dynamických HTML stránok, 2006.
 6. Zika, R.: Modelovanie a riadenie dynamických systémov v prostredí MATLAB/Simulink, 2006.

2005

 1. Bihuňová, M.: Návrh fuzzy regulátorov v prostredí Matlab, 2005.
 2. Bihuňová, M.: Návrh fuzzy regulátorov v prostredí Matlab, 2005.
 3. Blahová, L.: Návrh riadenia destilačnej kolóny metódou IMC, 2005.
 4. Blaňár, P.: Návrh riadenia destilačnej kolóny, 2005.
 5. Blaňár, P.: Návrh riadenia destilačnej kolóny. Simulácia v Matlabe, 2005.
 6. Borošová, Z.: Fuzzy modelovanie dynamiky chemického procesu v prostredí Matlab, 2005.
 7. Borošová, Z.: Fuzzy modelovanie dynamiky chemického procesu v prostredí Matlab, 2005.
 8. Čemanová, L.: Tvorba GUI pre jednoduchý návrh regulátorov, 2005.
 9. Dovaľ, P.: E–learningový internetový modul pre experimentálnu identifikáciu, 2005.
 10. Hladíková, M.: Priemyselný riadiaci systém Genie, 2005.
 11. Hubinák, O.: Riadiaci sytém Foxboro, 2005.
 12. Hunčár, P.: Vizualizácia údajov prostredníctvom Internetových techník, 2005.
 13. Jančík, M.: Modelovanie a riadenie v jazyku JAVA, 2005.
 14. Juhásová, E.: Animácie v simulácii procesov cez Internet pomocou Javy, 2005.
 15. Lučanský, V.: Riadiaci systém Simatic S-7 300, 2005.
 16. Madzin, T.: Riadiaci systém Foxboro, 2005.
 17. Minarovský, P.: Samba server pre študentskú sieť KIRP, 2005.
 18. Mištec, P.: Robustné riadenie prietokového chemického reaktora, 2005.
 19. Podmajerský, M.: Návrh PI regulátora cez Internet, 2005.
 20. Vlkanová, J.: Návrh regulátorov pre kaskádové riadenie výmenníka tepla, 2005.
 21. Vlkanová, J.: Návrh regulátorov pre kaskádové riadenie výmenníka tepla. Simulácia v Matlabe, 2005.

2004

 1. Herceg, M.: Riadenie teplovzdušného výmenníka tepla, 2004.
 2. Šály, Ľ.: Riadenie laboratórneho výmenníka tepla, 2004.
 3. Zábojníková, K.: Tvorba www stránky predmetu Dynamika procesov, 2004.