Diplomové práce

2018

 1. P. Artzová: Prediktívne riadenie inverzného kyvadla, 2018.
 2. M. Boloz: Prototyp SCADA aplikácie pre riadenie a monitorovanie dopravy, 2018.
 3. L. Hanulová: Robustné prediktívne riadenie laboratórneho chemického reaktora, 2018.
 4. M. Horňák: Riadenie sústavy vozidiel, 2018.
 5. J. Kukla: Optimálne riadenie priemyselných zásobníkov, 2018.

2017

 1. P. Bakaráč: Konštrukcia a riadenie inverzného kyvadla, 2017.
 2. K. Batárová: Pokročilé metódy riadenia pH v chemickom reaktore, 2017.
 3. J. Jakabšic: Development of Graphical User Interface for Intelligent Room, 2017.
 4. S. Koniar: Podporné riadiace systémy na báze prediktívneho riadenia, 2017.
 5. N. Mikušová: Tvorba balíka nástrojov pre automatizáciu a riadenie v jazyku Julia, 2017.
 6. M. Mišenko: Stabilisation of Column Feed using APC, 2017.

2016

 1. M. Benkovský: Vzdialené laboratórium s diskrétnym modelom chemického reaktora, 2016.
 2. F. Janeček: MPC pre autonómne vozidlá s obchádzaním prekážok, 2016.
 3. B. Jaroš: Tepelno-optická sústava uDAQ28/LT z pohľadu priemyselného riadenia, 2016.
 4. A. Kamenický: Riadenie rektifikačnej kolóny systémom Honeywell, 2016.
 5. M. Krippel: Informačný systém UIAM, 2016.
 6. Z. Lacková: SCADA systém produkcie v STEP7 TIA Portal, 2016.
 7. T. Miklovič: Vizualizácia elektrónovej hustoty, 2016.
 8. N. Míková: Navrhovanie simulinkovej schémy cez Internet, 2016.
 9. T. Némethová: Analýza drevných vláken z farebnej fotografie, 2016.

2015

 1. Janočko, D.: Vzdialené laboratórium pre systémy s rýchlou dynamikou, 2015.
 2. Kukla, V.: Laboratórny experiment DTS200: Tri zásobníky kapaliny z pohľadu priemyselného riadenia, 2015.
 3. Minárik, J.: Quantum-chemical computing on GPU, 2015.
 4. Pakšiová, D.: Optimal control of processes in chemical technology, 2015.
 5. Virguľa, P.: Robustné riadenie, 2015.

2014

 1. Andoková, J.: Regulácia kompresora na rekomprimovanie odplynov, 2014.
 2. Franc, M.: Prediktívne riadenie flexibilného dopravného pása, 2014.
 3. Lacho, L.: Analýza procesov pre výrobu PES technického vlákna, 2014.
 4. Ľubušký, K.: Model parnej siete 3,5 MPa v SLOVNAFT a.s, 2014.
 5. Štefánik, M.: Modelling and Controlling of the Laboratory Distillation Column, 2014.
 6. Szabová, E.: Prediktívne riadenie systému "gulička na ploche", 2014.

2013

 1. Baluch, A.: Návrh regulátorov pre riadenie nestabilných systémov, 2013.
 2. Bugárová, K.: Tvorba knižnice modelov technologických procesov, 2013.
 3. Černá, K.: Tvorba softvéru PIDDESIGN, 2013.
 4. Jenčík, R.: Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov, 2013.
 5. Juriga, I.: Programová jednotka pre NC stroj, 2013.
 6. Klaučo, M.: MPC-Based Reference Governors, 2013.
 7. Malinič, J.: Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov, 2013.
 8. Mitterpach, B.: Implementácia proxy riešenia ústavu, 2013.
 9. Pačesa, J.: Statická a dynamická optimalizácia sieťových systémov, 2013.
 10. Páleš, D.: Prediktívne riadenie automobilových skupín, 2013.
 11. Peterková, K.: Návrh robustných PID regulátorov pre riadenie neminimálne fázových systémov, 2013.
 12. Švecová, M.: Využitie umelej inteligencie v klasifikačných a predikčných úlohách, 2013.

2012

 1. Cmarik, M.: Modelovanie a riadenie procesov s využitím softvéru Unisim Design, 2012.
 2. Drgoňa, J.: Efficient Modeling of Hybrid Systems, 2012.
 3. Dupejová, M.: Využitie metód agregácie pri návrhu riadenia technologických procesov, 2012.
 4. Holaza, J.: Complexity Reduction of Explicit Model Predictive Control, 2012.
 5. Jelemenský, M.: Dynamic Optimization of Processes, 2012.
 6. Petáková, L.: Dynamic optimization of processes, 2012.
 7. Polačková, M.: Analýza možností návrhu robustných regulátorov pre systémy s neštruktúrovanými neurčitosťami, 2012.
 8. Rusnák, J.: Graphical User Interface for Solving of Global Optimization Problems, 2012.
 9. Sohajda, K.: Robustné prediktívne riadenie výmenníkov tepla, 2012.
 10. Szakálová, A.: Globálna optimalizácia pomocou metódy AlphaBB, 2012.
 11. Takács, B.: Geometric Approach of Approximation of Explicit MPC, 2012.

2011

 1. Babulíková, M.: Návrh robustných PID regulátorov pre systémy s parametrickou neurčitosťou. Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2011.
 2. Bodnár, P.: Tvorba aplikácií pre virtuálne laboratórium, 2011.
 3. Chroustová, K.: Implementácia riadenia na priemyselnom riadiacom systéme B&R X20, 2011.
 4. Dubovský, D.: Tvorba webovej aplikácie s využitím MVP frameworku Nette, 2011.
 5. Grancová, J.: Riadenie vodných nádrží pomocou riadiaceho systému FOXBORO, 2011.
 6. Mareková, P.: Riadenie procesov s dopravným oneskorením, 2011.
 7. Mikušová, K.: Použitie softvéru UniSim Design na modelovanie a riadenie procesov, 2011.
 8. Schmidt, D.: Využitie MATLAB Builder JA na tvorbu virtuálneho laboratória, 2011.
 9. Smižíková, J.: Riadenie tepelno-materiálovej sústavy pomocou B&R X20, 2011.
 10. Sónak, M.: Návrh fuzzy riadenia pre systémy s integračnou činnosťou, 2011.
 11. Timuľák, V.: Návrh robustného fuzzy regulátora pre systém s neurčitosťami, 2011.
 12. Tomeček, F.: Polynomické metódy návrhu riadenia, 2011.
 13. Wenchich, J.: Tvorba GUI pre identifikáciu a návrh fuzzy regulátorov, 2011.

2010

 1. Bangová, K.: Programový systém pre identifikáciu a návrh regulátorov využitím frekvenčných charakteristík, 2010.
 2. Briš, M.: Riadenie technologického procesu v riadiacom systéme FOXBORO, 2010.
 3. Černá, K.: Tvorba grafického užívateľského rozhrania pre globálnu optimalizáciu, 2010.
 4. Csizmadiaová, V.: Spojité riadenie laboratórneho zariadenia PCT40, 2010.
 5. Danko, P.: Riadenie technologických procesov s poruchami, 2010.
 6. Doležalová, R.: Riadenie etážovej rektifikačnej kolóny v riadiacom systéme FOXBORO, 2010.
 7. Dvoran, R.: Neuro-fuzzy riadenie zásobníkov kvapaliny, 2010.
 8. Dzurov, J.: Intervetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov, 2010.
 9. Gibaštíková, S.: A Redesign of Stabilizing Conditions for Model Predictive Control, 2010.
 10. Harajdič, M.: Virtualizácia v systéme Solaris 10, 2010.
 11. Jakubcová, Z.: Riadenie vybraného technologického procesu v riadiacom systéme FOXBORO, 2010.
 12. Kalúz, M.: Virtuálne laboratórium, 2010.
 13. Kmeťová, J.: CONFIS - konferenčný informačný systém, 2010.
 14. Kórka, T.: Wind Turbine Control for Reducing Tower Oscillations, 2010.
 15. Krivák, J.: Ohlasy - modul pre informačný systém ÚIAM, 2010.
 16. Kuzma, J.: Publikácie - modul pre informačný systém ÚIAM, 2010.
 17. Merčák, J.: Tvorba GUI pre návrh robustných regulátorov, 2010.
 18. Miklovitz, L.: Riadenie vybraného procesu v riadiacom systéme FOXBORO, 2010.
 19. Mištec, P.: Robustné riadenie prietokového chemického reaktora, 2010.
 20. Mušáková, M.: Administrácia elektronického obchodu, 2010.
 21. Oravec, J.: Tvorba programového systému pre syntézu regulátorov, 2010.
 22. Pavúková, L.: Možnosti riadenia technologických procesov pomocou zjednodušených modelov, 2010.
 23. Rauová, I.: Evaluation of Different Bilevel Optimization Algorithms with Applications to Control, 2010.
 24. Repčíková, I.: Global and Dynamic Optimization of Processes, 2010.
 25. Struhár, M.: Virtuálna privátna sieť ústavu, 2010.
 26. Švardová, R.: Riadenie systémov s dopravným oneskorením pomocou rozvetvených regulačných obvodov, 2010.
 27. Szabová, A.: Diskrétne riadenie laboratórneho zariadenia PCT40, 2010.
 28. Szakálová, E.: Prediktívne riadenie chemického reaktora s využitím neurónových sietí, 2010.
 29. Szűcs, A.: Software na automatickú viacnásobnú linearizáciu, 2010.
 30. Taraba, R.: Systematic Method for Analysis of Performance Loss when Using Simplified MPC Formulations, 2010.
 31. Turayová, E.: Optimálne riadenie zásobníkov kvapaliny, 2010.
 32. Vlková, L.: Virtuálne laboratórium, 2010.

2009

 1. Gocian, J.: Riadenie systémov pomocou adaptívnych neurónových regulátorov, 2009.
 2. Hunčár, P.: Predikcia časových radov pomocou neurónových sietí a regresných modelov, 2009.
 3. Lanák, R.: Dovolenkový modul pre webový systém ÚIAM, 2009.
 4. Rubický, T.: Fuzzy riadenie s vnútorným modelom sústavy (IMC), 2009.
 5. Zika, R.: Zavedenie nového systému spracovania údajov pri projektovaní v Intech Control, 2009.
 6. Zubček, M.: Systém na správu protetických výkonov, 2009.

2008

 1. Beňová, G.: Spracovanie Simulinkových schém v Matlabe, 2008.
 2. Lučanský, V.: Riadiaci systém Allen-Bradley pre sklad bioetanolu, 2008.
 3. Paulen, R.: Global Optimization of Processes, 2008.
 4. Šlapanský, P.: Informačný systém pre sklad motorových palív v Oktan a. s. Kežmarok, 2008.
 5. Števek, J.: Toolbox PID, 2008.

2007

 1. Bihuňová, M.: Riadenie systémov s dopravným oneskorením, 2007.
 2. Blahová, L.: Výučbový systém pre predmet Inteligentné systémy riadenia, 2007.
 3. Blaňár, P.: Počítačové riadenie zásobníkov kvapaliny, 2007.
 4. Borošová, Z.: Výučbový systém pre predmet Optimalizácia, 2007.
 5. Čemanová, L.: Tvorba GUI pre syntézu regulátorov, 2007.
 6. Dovaľ, P.: E–learningový internetový modul pre experimentálnu identifikáciu, 2007.
 7. Hladíková, M.: Predikcie v regresných modeloch a v neurónových sieťach, 2007.
 8. Horváthová, I.: Predikcie vo fuzzy regresných modeloch, 2007.
 9. Jančík, M.: Inteligentné technológie vo vzdelávaní, 2007.
 10. Jančová, K.: Robustné riadenie laboratórneho procesu, 2007.
 11. Juhásová, E.: Learningový modul pre termofluidný proces, 2007.
 12. Kovalčík, B.: Použitie viachodnotovej logiky vo fuzzy riadení, 2007.
 13. Kráľ, M.: Oceňovanie finančných derivátov Black-Scholesovou metódou, 2007.
 14. Madzin, T.: Návrh riadenia pomocou riadiaceho systému Foxboro, 2007.
 15. Minarovský, P.: Nasadenie terminálového servera v študentských laboratóriách, 2007.
 16. Podmajerský, M.: Parameter Estimation in Processes form Experimental Data, 2007.
 17. Súkeniková, E.: Toolbox pre testovanie programov v prostredí MATLAB, 2007.
 18. Szűcsová, A.: Adaptívny neuro-fuzzy inferenčný systém (ANFIS), 2007.
 19. Szűcsová, A.: Adaptívny neuro-fuzzy inferenčný systém (ANFIS), 2007.
 20. Vlkanová, J.: Prediktívne riadenie s fuzzy modelom, 2007.
 21. Vlkanová, J.: Prediktívne riadenie s fuzzy modelom., 2007.
 22. Zábojníková, K.: Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov, 2007.

2006

 1. Herceg, M.: Nonlinear Model Predictive Control of a Diesel Engine with Exhaust Gas Recirculation and Variable Geometry Turbocharger, 2006.
 2. Kadaši, T.: Predikcie vo fuzzy regresných modeloch, 2006.
 3. Michalková, S.: Použitie genetického programovania na predikciu fyzikálno-chemických vlastností zlúčenín, 2006.
 4. Mináriková, K.: Predikcie v neuronových sieťach a v regresných modeloch, 2006.
 5. Petruš, P.: Identifikačný toolbox pre MATLAB/Simulink, 2006.
 6. Pigoš, J.: Použitie genetického programovania na predikciu fyzikálno-chemických vlastností zlúčenín, 2006.
 7. Šátková, B.: E–learningový internetový modul pre Laboratórne cvičenia zo základov automatizácie, 2006.
 8. Ševčík, Š.: Dynamická optimalizácia procesov, 2006.
 9. Stolárik, I.: Návrh optimálnych prevádzkových režimov CSTR, 2006.
 10. Vaneková, K.: Riadenie pomocou priemyselného riadiaceho systému Simatic., 2006.

2005

 1. Baleja, J.: Tvorba knižnice matematických modelov technologických procesov, 2005.
 2. Borkovič, P.: Vytvorenie interface pre prenos konfiguračných údajov do systému Yokogawa, 2005.
 3. Burian, P.: Adaptívne riadenie systémov s recirkuláciou, 2005.
 4. Čižniar, M.: Dynamic Optimisation of Proceses, 2005.
 5. Gall, M.: Molekulová evolúcia “in silico”, 2005.
 6. Gese, M.: Návrh elektronického modelu nelineárneho procesu, 2005.
 7. Hisira, M.: Riadenie zásobníkov kvapaliny pomocou riadiaceho systému Foxboro, 2005.
 8. Kubovičová, D.: Predikcie v neurónových sieťach a regresných modeloch, 2005.
 9. Palacka, O.: Riadenie varáka rektifikačnej kolóny ako systému s integračnými vlastnosťami, 2005.
 10. Pastoreková, L.: Riadenie systémov na báze umelých neurónových sietí, 2005.
 11. Perašínová, L.: Použitie genetického programovania na predikciu fyzikálno-chemických vlastností zlúčenín, 2005.
 12. Prček, T.: Monitorovanie a riadenie výmenníka tepla LTR 700 s využitím Internetu, 2005.
 13. Rybárová, K.: Tvorba e-learningovej učebnice: Návrhy regulátorov, 2005.
 14. Valo, R.: Internetový databázový systém správy predmetu LCZA, 2005.
 15. Vážna, Z.: Predikcie v neurónových sieťach a diskriminačnej analýze, 2005.
 16. Závacká, J.: Tvorba e–learningovej učebnice: Modelovanie technologických procesov, 2005.

2004

 1. Blach, P.: Vytvorenie softvéru pre riadenie tlakových zásobníkov plynu pomocou riadiaceho počítača fy. Siemens, 2004.
 2. Drahoš, M.: Závislosť efektívnosti fuzzy regulácie of použitej odvodzovacej metódy, 2004.
 3. Gomboš, D.: Robustné riadenie prietokového chemického reaktora, 2004.
 4. Grančič, P.: Použitie genetického programovania na predikciu fyzikálno-chemických vlastností zlúčenín, 2004.
 5. Kováčová, K.: Application of Genetic Algorithm to Design of Molecules with Given Topological Indices, 2004.
 6. Krajmer, M.: Matematický model chemického reaktora a nelineárny odhad stavu, 2004.
 7. Lehocký, M.: Tvorba informačného systému publikácií, 2004.
 8. Lipničanová, T.: Animácie v riadení procesov pomocou MATLABu, 2004.
 9. Paulovič, M.: In silico molekulová evolúcia, 2004.
 10. Puna, D.: Tvorba informačného systému Katedry informatizácie a riadenia procesov, 2004.
 11. Vöröš, J.: Inteligentné riadenie pomocou PLC Simatic S7 s podporou Matlabu, 2004.