Pobyty v zahraničí (SOCRATES - ERASMUS)

Študenti programu Automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve majú možnosť vypracovať svoju diplomovú prácu (alebo študovať semester) v zahraničí v rámci projektu SOCRATES/ERASMUS. Stáž je v intervale 3-6 mesiacov a zaručuje zlepšenie jazykových schopností, získanie nových kontaktov, zvýšenie uplatniteľnosti ako absolventa a v neposlednom rade aj neoceniteľné skúsenosti a spomienky.

Na fakulte sú stáže Socrates skôr výnimkou ako pravidlom. Sme radi, že študenti nášho programu túto možnosť využívajú a snažíme sa každoročne vybaviť pobyty na zaujímavých a popredných EU univerzitách.

Ako to celé funguje

Celý postup vybavovania pozostáva z dvoch častí. V tej prvej musí pracovisko podpísať rámcovú bilaterálnu zmluvu so zahraničnou univerzitou, pri tej druhej vyplní podobný formulár študent. Rámcovú zmluvu treba uzatvoriť v zimnom semestri roku pred diplomovou prácou (4. ročník študenta) a študentskú zmluvu do februára v tom istom školskom roku.

Z toho vyplýva, že študent, ktorý má záujem o túto formu štúdia, sa potrebuje skontaktovať s oddelením najlepšie už v treťom ročníku, najneskôr v zimnom semestri štvrtého ročníka, aby sa dalo na základe jeho výsledkov práce celý proces spustiť. Predpokladmi pre pobyt sú jakykové znalosti a schopnosť samostatne pracovať. Taktiež zvládnutie doterajšieho štúdia s výbornými výsledkami, prípadne práca na ŠVOČ projekte.

Okrem vypracovania diplomovej práce je možnosť ísť na inú univerzitu aj počas štúdia. Vtedy je potrebné si dobre preštudovať ponúkané predmety na zahraničnej univerzite a vybrať si také, ktoré sú zaujímavé a zároveň aj môžu byť uznané miesto slovenských.

Trocha motivácie

 • Jazyky - chodiť po večeroch na angličtinu (nemčinu, francúzstinu), alebo pozerať filmy je niečo iné, ako s ňou každodenne rozprávať, myslieť či snívať.
 • Samostatnosť - byť sám v cudzom prostredí mladého človeka vytvaruje a zmení.
 • Noví priatelia - vysokoškolské štúdium je čas na získavanie kamarátov na celý život. A to z celého sveta.
 • Voľný semester - aj keď je to stále štúdium, nie je to rovnaké, ako doma. Erasmus je kombinované štúdium s kultúrou. A ani učitelia nie sú na zahraničných študentov takí prísni.
 • Financie - nie je to oveľa drahšie, ako štúdium doma. Štát hradí časť nákladov a rozdiel majmä u študentov bývajúcich aj tu na internáte nie je veľký.
 • Životopis - vaši budúci zamestnávatelia radi prijmú človeka s medzinárodnými skúsenosťami.
 • Hrdí rodičia - sú dvojnásobne radi. Jednak preto, čo ich dieťa dosiahne a jednak, že majú náhle voľno.

Odkazy na univerzity

Je veľa európskych technických univerzít, v ktorých je kompatibilný program s AI. Uvádzame tu tie, s ktorými už sú skúsenosti pre absolvovanie semestra (nie diplomovej práce, tie riešime individuálne s profesormi na našich partnerských univerzitách)

Súčasné a minulé stáže SOCRATES sú:

Stráviť semester mimo domácej univerzity je u nás na Slovensku niečo neobvyklé, kým v zahraničí je to úplne bežné a prirodzené. Takýto pobyt jednoznačne rozšíri obzor študenta, ktorý sa stáva viac samostatným, naučí sa plynule (rukami-nohami :) ) komunikovať v cudzej reči, získa všeobecný nadhľad, ktorý vie v živote využiť. Uvidí, že MATLAB sa používa aj mimo Slovenska, že zahraniční študenti riešia také isté problémy ako my, možno v inom tempe, inom kontexte, ale s takým istým nadšením. Naučí sa sám vyhľadávať neznáme pojmy a javy na webe, za minimálny čas dokáže nájsť podstatu odborných článkov a bude nesmierne vychvaľovať internetové prekladače. Spozná novú krajinu, cestuje v nej koľko sa len dá, naučí sa nečudovať sa zvykom iných kultúr, získa priateľov z rôznych kútov sveta. Otázka, či sa oplatí stráviť určitú dobu na cudzej univerzite, je absolútne nevhodná. V novej Európe it’s a must. (ej)

Prínosy:

 • 2015/16
  TU Dortmund, Nemecko, Bc. Marbora Hodúrová, Bc. Filip Chocholák, 4. ročník.
 • 2014/15
  NTNU Trondheim, Bc. Daniela Pakšiová, diplomová práca.
  U DEUSTO, Bilbao, Španielsko, Bc. Ján Uhrinovský, diplomová práca.
  TU Dortmund, Nemecko, Bc. Monika Bučková, Bc. Rudolf Halás, 4. ročník.
  VŠCHT Praha, Bc. Nikola Míková, ZS 4. ročníka:
  "Študijný pobyt v zahraničí môžem len doporučiť. Ja som vycestovala na jeden semester do Prahy, ktorú som vždy chcela spoznať nielen ako turista. Zmena školy, profesorov, systému učenia mi priniesla veľa užitočných skúseností. A i keď som bola len len  v Prahe, spoznala som mnoho ľudí a kultúru rozličných krajín, a práve preto viem, že by som si takýto zážitok rada zopakovala."
 • 2011/12
  ENSIC Nancy, Bc. Martin Jelemenský, Bc. Lívia Petáková, diplomová práca.
  TU Linkoping, Švédsko, Bc. Ján Drgoňa, diplomová práca.
 • 2010/11
  DTU Lyngby (Kodaň), Bc. Martin Klaučo, 4. ročník.
 • Nov 2009 – Apr 2010
  TU Eindhoven, Holandsko, Bc. Soňa Gibaštiková, Projekt: Prediktívne riadenie procesov.
 • Okt 2009 – Mar 2010
  Ruhr University Bochum, Nemecko, Bc. Tibor Kórka, Projekt: Robustné riadenie veterných elektrární.
 • Nov 2009 – Apr 2010
  ENSIC Nancy, Francúzsko, Bc. Ivana Repčíková, Projekt: Globálna optimalizácia.
 • Nov 2009 – Apr 2010
  ETH Zuerich, Švajčiarsko, Bc. Ivana Rauová, Projekt: Prediktívne riadenie procesov. (Striktne vzané, toto nebol Socrates, ale kooperácia v rámci projektu ústavu - mf)

  Využiť možnosť vypracovania diplomovej práce v zahraničí je určite prínosom. Je to dobrá možnosť ako si zlepšiť jazykové schopnosti, zistiť ako sa vyučuje na iných školách v zahraničí a tiež možnosť porovnať vedomosti z inými študentami. Je to tiež príležitosť spoznať novú krajinu, mestá a ich krásy ak je k tomu príležitosť. Človek sa naučí byť samostatný, či už v bežnom živote alebo pri práci na projekte, kde je to od neho očakávané hlavne zo strany školitela. Pozitívne tiež hodnotím stretnutie sa s rôznymi národnosťami a vytvorenie medzinárodných kamarátstiev.

 • Feb 2010 – Máj 2010
  NTNU Trondheim, Nórsko, Bc. Róbert Taraba, Projekt: Prediktívne riadenie procesov. (Striktne vzané, toto nebol Socrates, ale kooperácia v rámci projektu ústavu - mf)

  Počas inžinierskeho štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave som sa zúčastnil výmenného študijného pobytu v rámci projektu NIL. Uvedený výmenný študijný pobyt som absolvoval na Norwegian University of Sience and Technology (NTNU) Trondheim, kde som pracoval na mojej diplomovej práci a zároveň projekte pod vedením Prof. S. Skogestada spolu s doktorandom Henrikom Manumom. Diplomová práca a projekt sa zaoberá analýzou zníženia kvality riadenia pri použití zjednodušených formulácii MPC. Počas celého pobytu som sa zúčastňoval na pravidelných tímových stretnutiach, ktoré sa konali každý týždeň. Na týchto stretnutiach som sa spoznal s novými ľuďmi s ktorými som mal možnosť diskutovať na rôzne zaujímavé témy. Získané vedomosti, poznatky a rady mi umožnili lepšie zvládnuť moju diplomovú prácu a rozšíriť si znalosti nielen z odborného, ale aj z kultúrneho, jazykového a medziľudského hľadiska. Ďalšou nepochybnou výhodou môjho pobytu v Nórsku bola práca s materiálmi a literatúrou prevažne v anglickom jazyku a spolupráca s ľuďmi, ktorý pochádzali z rozličných kultúrnych a jazykových prostredí, čo mi umožnilo zlepšenie mojich jazykových schopností v anglickom jazyku. Zároveň som mal možnosť navštíviť krásnu krajinu, medzi ktoré Nórsko bez pochyby patrí.

 • Nov 2007 – Apr 2008
  ENSIC Nancy, Francúzsko, Bc. Radovan Paulen, Projekt: Globálna optimalizácia.
 • Nov 2006 – Apr 2007
  ENSIC Nancy, Francúzsko, Bc. Marián Podmajerský, Projekt: Dynamická optimalizácia procesov.

  "Jednoznačne odporúčam vyuziť program Socrates Erazmus. Skúsenosti, ktoré som získal aj v inom kolektíve a pod iným vedením, sú mi veľmi prospešné. Okrem iného, benefitom je odlišný životný štýl, porovnanie svojich vedomostí so študentmi z celého sveta a poznávanie ich pracovných postupov." (mp)

 • Nov 2006 – Apr 2007
  Ruhr University Bochum, Nemecko, Bc. Eva Juhásová, Projekt: A learning unit for a thermofluid process.
  • Splnenie cieľa pobytu - obhájenie diplomovej práce v Nemecku.
  • Rozšírený obzor - zlepšenie a rozšírenie znalostí v odbore, prístup k väčšiemu množstvu literatúry, vyššie študijné nasadenie, jazykové zlepšenie v nemeckom jazyku aj keď na univerzite som komunikovala v angličtine, kultúrny aspekt (spoznanie Nemecka), známosti-univerzitné, noví priatelia.
  • Prínos v CV.
  • Publikácia na konferencii a účasť na PC'07 konferencii.
 • Nov 2005 – Apr 2006
  University of Stuttgart, Nemecko, Bc. Martin Herceg, Projekt: Nelineárne prediktívne riadenie procesov.

  Viac informácií v správe [PDF] Martina Hercega.

 • Nov 2004 – Apr 2005
  ENSIC Nancy, Francúzsko, Bc. Michal Čižniar, Projekt: Dynamická optimalizácia procesov.

  Viac informácií v správe [PDF] Michala Čižniara.

 • Feb – Apr 2004
  Ruhr University Bochum, Nemecko, Bc. Tatiana Lipničanová, Projekt: Animované simulácie procesov pomocou MATLABu.

Ak máte záujem o takýto atraktívny koniec štúdia na FChPT, kontaktujte nás.