Pokračovanie v ďalšom štúdiu

Po ukončení trojročného bakalárskeho štúdia si bakalári môžu vyberať z viacerých možností ďalšieho štúdia nielen na FCHPT STU, ale aj na iných vysokých školách.

Automatizácia a informačné technológie

Inžiniersky program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve. Tento program je garantovaný a zabezpečovaný Fakultou chemickej a potravinárskej technológie a je priamym pokračovateľom bakalárskeho programu. (Štátna záverečná skúška v programe RP nahrádza prijímacie pohovory). Po ukončení programu je potom možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu Riadenie procesov, tiež na FCHPT STU, na našom ústave.

Ostatné programy

Absolvent bakalárskeho programu RP má na základe svojho zamerania predpoklady aj pre pokračovanie na chemických, technologických, potravinárskych a biotechnologických študijných programoch. V prípade záujmu je potrebné sa porozprávať s garantom zvoleného inžinierskeho študijného programu, ktorý odporučí výber voliteľných predmetov pre doplnenie znalostí.