Inžiniersky študijný program

Riadenie technologických procesov v chémii a v potravinárstve (RTP)

Diplomové práce

2014

 1. Bucko, J.: Marketingová stratégia priemyselného podniku, 2014.
 2. Poláková, E.: Hodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podniku, 2014.
 3. Sodomová, E.: Chráni cenová regulácia zákazníkov? 2014.

2013

 1. Czilling, R.: Diverzifikácia zdrojov zemného plynu v Európe – nové trasy a úloha LNG, 2013.
 2. Ferenc, P.: Ekonomické aspekty konverzie slnečnej energie na energiu tepelnú, 2013.
 3. Škripeková,Alexandra  Marketingový výskum ako podklad pre Market Intelligence, 2013.
 4. Terneni, M.: Logistika a riadenie pre malé a stredné podniky, 2013.
 5. Vajs, T.: Manažment značky vo firemnej stratégii, 2013.

2012

 1. Gobanová, H.: Hodnotenie efektívnosti výrobného procesu v podniku, 2012.
 2. Grancová, K.: Možnosti udržania pracovnej sily v prostredí SPP-distribúcia, a.s., 2012.                                               
 3. Hajková, V.: Nové trendy v marketingovej komunikácii a ich uplatnenie v podmienkach spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. – komunikácia so zákazníkom prostredníctvom webovej stránky, 2012.
 4. Lamlová, P.: Plánovanie marketingovej komunikácie vo vybranej firme, 2012.
 5. Novotný, M.: Vyhodnotenie efektívnosti implementácie, 2012.
 6. Široký, P.: Analýza podnikateľského prostredia SR s dôrazom na daňové a odvodové zaťaženie MSP, 2012.
 7. Tinák, M.: Analýza krátkodobého obchodovania so zemným plynom, 2012.   
 8. Tomčík, R.: Optimalizácia riadenia procesov nakládky prepravných prostriedkov v spoločnosti Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., 2012.
 9. Vatahová, M.: Finančno-ekonomická analýza ako nástroj riadenia výkonnosti podniku na príklade spoločnosti Humenská mliekáreň, a.s., 2012.
 10. Velčíková, L.: Od produktu ku značke. Riadenie značky v energetike, 2012.
 11. Vika, J.: Analýza vplyvu preventívnej údržby na objem korektívnej údržby, 2012.

2011

 1. Dzuňová, Š.: Udržiavanie systému manažérstva kvality vo vybranom podniku, 2011.
 2. Főldiová, A.: Riadenie pohľadávok vo vybranom podniku, 2011.
 3. Galliková, D.: Finančná analýza podniku so zameraním na  likviditu, 2011.
 4. Gregorčík, M.: Motivačný proces pracovníkov vo vybranom podniku, 2011.
 5. Hodasová, M.: Plánovanie nákladov na nákladové strediská v informačnom systéme SAP, 2011.
 6. Jablonský, M.: Analýza nakupovania cez internet, 2011.
 7. Janáková, D.: Analýza nakupovania cez internet, 2011.                                                              
 8. Jurkemíková, I.: Analýza distribúcie vo vybranom podniku, 2011.
 9. Komarová, L.: Perspektíva a konkurencieschopnosť Humenskej mliekárne, a.s., 2011.
 10. Kopšíková, B.: Zobrazenie nákladov a výnosov v podvojnom účtovníctve, 2011.
 11. Krafčík, M.: Produktová politika a vypracovanie podnikateľského plánu vybraného malého podniku, 2011.
 12. Maťašovská, B.: Marketingový, komunikačný mix-merchandising ako nástroj podpory predaja vo vybranom podniku, 2011.
 13. Podmanická, P.: Marketingový výskum trhu organizácií, 2011.
 14. Repáňová, A.: Meranie spokojnosti zákazníkov z pohľadu manažérstva kvality, 2011.
 15. Repčeková, J.: Komunikačná kampaň na trhoch B2B v chemickom podniku, 2011.
 16. Slížik, J.: Navrhovanie a vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti investícií v spoločnosti v spoločnosti Duslo Šaľa, a.s., 2011.
 17. Šanigla, M.: Finančná analýza podniku so zameraním na rentabilitu, 2011.
 18. Šimurda, M.: Projektovanie investičných činností vo vybranom podniku, 2011.
 19. Vašková, M.: Analýza systému získavania a výber zamestnancov v podniku Petit press, a.s., 2011.

2010

 1. Babulík, P.: Racionalizácia logistickej koncepcie Just-in Time vo firme Volkswagen Slovakia, a.s., 2010.                                                         
 2. Bačárová, L.: Analýza nástrojov marketingového mixu vo firme Shopcentrum s.r.o., 2010.                                                                 
 3. Brejčáková, E.: Uplatnenie postupov na podporu predaja v spoločnosti Tatranská mliekareň, a.s. v Kežmarku, 2010.                                                                              
 4. Cibíková, M.: Aplikácia controllingu v podnikovej praxi, 2010.
 5. Danišová, A.: Vonkajšie podnety a vnútorné faktory pracovnej motivácie v praxi, 2010.
 6. Demjan, T.: Analýza finančnej situácie podniku, 2010.
 7. Fekiačová, L.: Možnosti zvyšovania efektívnosti cestnej nákladnej dopravy vo vybranom podniku, 2010.                                                       
 8. Hačkóová, A.: Záchrana kultúrneho dedičstva na Slovensku – realizácia IKC Martin-Vrútky a možnosti jeho financovania v rámci trvalo udržateľného rozvoja, 2010.
 9. Hirländerová, S.: Ekonomická efektívnosť výrobného procesu vo vybranom podniku, 2010.
 10. Hrinda, M.: Aplikácia marketingového mixu vo firme Bydo, s.r.o., 2010.
 11. Hulíková, M.: Pozícia controllingu v nadväznosti na efektivitu práce, 2010.
 12. Kleščová, Ž.: Aplikácia finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podniku, 2010.
 13. Kósaová, Z.: Hodnotenie finančnej stratégie podniku, 2010.
 14. Leskovská, A.: Uvedenie nového produktu na trh a jeho marketingová komunikácia, 2010
 15. Majanová, E.: Podpora predaja vo firme Rajo, a.s. Bratislava, 2010.
 16. Mierka, T.: Analýza ekonomických ukazovateľov v chemických podnikoch pri poskytovaní podporných služieb, 2010.
 17. Miklošková, Ľ.: Hodnotenie ekonomických ukazovateľov Finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podniku, 2010.
 18. Mitterpachová, N.: Optimalizácia podnikateľského plánu vo vybranom podniku, 2010.
 19. Plančár, N.: Personálne činnosti vo vybranom spotrebnom družstve, 2010.
 20. Pristašová, A.: Prínos a využitie dlhodobého majetku vo vybranom podniku, 2010.
 21. Remenárová, J.: Motivácia pracovníkov spoločnosti Dell, s.r.o., 2010.
 22. Soják, B.: Oceňovanie vybraného podniku, 2010.
 23. Štefánková, M.: Sponzoring, firemná filantropia, spoločenská zodpovednosť a charita, 2010.
 24. Wihalmová, L.: Lízing ako zdroj financovania malých podnikov, 2010.