Riadenie procesov (RP)

Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia:  3 roky
Dĺžka štúdia konverzného študijného programu:  4 roky
Udelený akademický titul po absolvovaní: Bc.
Študijný odbor: Kybernetika Strojárstvo
Zabezpečuje: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky

Prijímacie konanie pre ak. r. 2021/2022

Termíny pre 1. kolo prijímacieho konania  
podávanie prihlášok: od 1. decembra 2020 do 30. apríla 2021
prijímacia skúška: prijíma sa bez prijímacej skúšky
zasadnutie prijímacej komisie: 11. mája 2021
   
Termíny pre 2. kolo prijímacieho konania  
podávanie prihlášok:  od 1. mája do 9. augusta 2021
prijímacia skúška: prijíma sa bez prijímacej skúšky
zasadnutie prijímacej komisie: 12. augusta 2021

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.

 

Prečo RP a FCHPT STU?

Naša fakulta je dlhodobo najúspešnejšou technickou školou nielen na Slovensku ale aj v Čechách. Je teda zárukou kvalít a skúseností medzinárodne uznávaných vedcov, pedagógov ako aj celého systému štúdia. Na rozdiel od iných škôl, získanie titulu nie je tým najdôležitejším. Oveľa väčšou devízou sú najmä získané schopnosti riešiť teoretické a praktické problémy, byť spoľahlivými partnermi - teda tým, čím sú naši absolventi dlhodobo známi a prečo sú tak žiadaní.

Predmety programu zabezpečia širší prehľad a dlhodobé znalosti a to aj napriek tomu, že program patrí medzi moderné a rýchlo sa vyvíjajúce. Pripočítajte k tomu vybavenie špičkových laboratórií, využívanie individuality študentov, uplatnenie v širokom rozsahu oblastí, získanie vyváženého vzdelania a jazykovú prípravu.

Na naše otázky odpovedal prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., spoluautor monografie vo vydavateľstve Springer, 30 CC článkov, 130 SCI citácií a absolvent prestížneho Alexander von Humboldt štipendia.

Pre koho je podľa Vás vhodný bakalársky odbor "Riadenie procesov" (ďalej RP)?

Program je určený najmä pre tých, ktorí majú záujem o technicko-inžinierske štúdium s prehĺbením znalostí chémie, informatiky a počítačov. Absolvent študijného programu získa vzdelanie v oblasti zavádzania a využívania automatizácie v chemickom a potravinárskom priemysle, v oblasti aplikácie informačných technológií v chemickom a potravinárskom priemysle a v oblasti riadenia procesov, pričom bude mať aj základné znalosti o technológiách chemického a potravinárskeho priemyslu. Absolventi tohto programu patria k tým, ktorí majú najlepšie predpoklady urobiť kariéru nielen v chemickom a potravinárskom priemysle ale i v iných odvetviach hospodárstva a výskume.

Prečo by si mal študent vybrať na štúdium práve RP?

FCHPT STU je najlepšia technická fakulta na Slovensku a jej absolventi sú hodnotení ako veľmi kvalitní. Nemajú preto problémy so zamestnaním. Absolventi RP majú okrem toho ešte lepšie platy, keďže sa zamestnajú v oblastiach IT a automatizácie.

Aké je uplatnenie absolventov RP na trhu práce?

Samotní absolventi RP v podstate neexistujú. Prakticky všetci študujú ďalej v inžinierskom štúdiu. Tu si môžu alebo vybrať prehĺbenie svojich znalostí, alebo pokračujú na technologicky zameraných programoch, kde sú vysoko hodnotení najmä pre svoj prienik do IT.

Aké sú možnosti absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách?

Motivujeme študentov k zahraničnému štúdiu. Máme v tom dlhodobú tradíciu, už 10 rokov naši študenti pravidelne pracujú na diplomových prácach na partnerských univerzitách. Tento rok sme pripravili pobyty do Nemecka (Dortmund), Nórska (Trondheim), Španielska (Bilbao) a Maďarska (Budapešť). Za každým z týchto pobytov je silná spolupráca so zahraničnými univerzitami, sme ako pracovisko uznávaným partnerom. V doktorandskom štúdiu máme zásadu, že každý študent by mal stráviť u partnera minimálne 6 mesiacov. Študenti zahraničnými pobytmi získajú nielen odborné znalosti ale aj celkový rozhľad, zlepšia si jazykové dispozície.

Aké sú najvýznamnejšie schopnosti, ktoré si môže študent RP osvojiť?

Silný prírodovedný základ rozvíja logické myslenie a technologické predmety pochopenie najnovších trendov v základoch automatizácie a informačných technológií. Naši študenti sa neboja problémy kriticky preskúmať, na základe literárnych rešerší navrhnúť riešenia a implementovať ich.

Aká je jazyková príprava v rámci RP?

Okrem štandardných foriem, ktoré zahŕňajú vyučovanie angličtiny, sme tento rok v pedagogike využili zahraničného doktoranda v cvičeniach jedného predmetu. Študenti tak mali v angličtine nielen cvičenia, museli tiež spracovávať protokoly a obhajovať ich v angličtine. V inžinierskom štúdiu máme viacero predmetov prednášaných po anglicky s tým, že slovenská verzia je dostupná na videu. Semestrálne projekty študenti obhajujú hromadne po anglicky. Od budúceho roku nám pribudne ďalší zahraničný doktorand, takže sa rozšíri aj počet predmetov, v ktorých budú študenti donútení myslieť v angličtine. Myslím si, že je to dôležité pre ich ďalší kariérny postup, prakticky všetky firmy v oblasti automatizácie a IT to pokladajú za samozrejmosť.

Aké ďalšie výhody má štúdium RP?

Štúdium na FCHPT nie je založené na veľkom počte študentov. Je normálne, že pedagógovia poznajú každého študenta po mene, nie je pre nich iba číslo. Dôraz kladieme na štúdium každého jednotlivca. Fakulta je náročná, ale myslím si, že sa oplatí ňou prejsť. V RP sa kombinuje tento tradičný prístup s výukou v oblasti IT a automatizácie, čo je pre absolventom ďalším plusom. Spojenie tradičnej kvality štúdia s atraktívnymi zárobkami po úspešnom absolvovaní je tak zaujímavou alternatívou, ktorá je dobrou investíciou do budúcnosti.

Študenti bakalárskeho štúdia:

Prečo FCHPT? Samozrejme preto, lebo tam nie sú prijímačky :-D Prečo RP? Pretože už len z toho názvu každému vyplýva, že tak to musíš byť riadna hlava :-D Čo sa týka mňa a môjho štúdia u nás, môžem povedať, že je to štúdium o prekonávaní mojich osobných hraníc nemožného a niečoho "čo sa nedá" vzhľadom na to, že na strednej som nemala fyziku ani chémiu :) Štúdium na FCHPT (teda, ak ho plánujete aj úspešne ukončiť) je naozaj výzva! Ja osobne výzvy milujem a neľutujem, že som sa na toto štúdium dala. Najlepšie na ňom je, že ťa nenaučia len teóriu, ale rovno sa môžeš zoznámiť či už s matikou, chémiou, fyzikou, riadením procesov, programovaním... aj v praxi.
Magda, študentka bakalárskeho štúdia

Prečo RP? Automatizácia sa najviac líši od ostatných programov hneď na začiatku - preferuje sa viac matematiky a práce na PC, ako na chémiu a labáky, ale všeobecný prehľad "chemických predmetov" je postačujúci. Tento odbor prináša rýchle uplatnenie v praxi. Odporúčam študovať Automatizáciu a patriť medzi nás.
Katka, študentka bakalárskeho štúdia

Som tretiak na bakalárskom stupni, študujem RP na FCHPT. Z môjho pohľadu je to program pre tých, ktorým nevadí chémia, fyzika (predsa len sa im nikto nevyhne), ale nie je to to najhlavnejšie. Ak má niekto rád matematiku, informatiku, zaujíma ho ako to funguje v priemysle, tak tento program je presne pre neho. Za seba som veľmi spokojný, že som na tomto programe.
Filip, študent bakalárskeho štúdia

Záľuba v matematike a chémii spolu s hodnotením FCHPT ako najlepšej technickej fakulty boli dôvody, prečo som si vybrala odbor RP. Odbor má na rozdiel od iných škôl široký rozsah, od chémie až po IT. Odporúčala by som ho študentom, ktorí majú aspoň základné vedomosti z matematiky, chémie a fyziky. Dá sa, samozrejme, zvládnuť aj po absolvovaní odborných škôl, nielen gymnázií. V každom prípade je potrebná chuť učiť sa, štúdium je obsahovo aj časovo náročné. Svoju voľbu neľutujem. :)
Monika, študentka bakalárskeho štúdia

Študenti inžinierskeho štúdia:

Štúdium na Ústave automatizácie, informatizácie a matematiky rozšírilo moje znalosti v oblasti modelovania a riadenia chemicko-technologických procesov, akými sú napríklad: zásobníky kvapaliny, výmenníky tepla, chemické reaktory a rektifikačné kolóny. Odvodené fyzikálno-matematické vzťahy sme si následne mohli porovnať ich použitím na reálnych zariadeniach, čo jednoznačne ukázalo, že svet nie je taký jednoznačný a netreba slepo veriť všetkému, čo je na papieri, ale je to len odrazový mostík do ďalšej práce k priblíženiu sa k reálnemu svetu.
Matej, študent inžinierskeho štúdia

Absolventi inžinierskeho štúdia:

Počas bakalárskeho štúdia získa študent odboru Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve na FCHPT všeobecný prehľad toho, s čím sa môže v praxi stretnúť ako budúci inžinier automatizácie. Inžinierske štúdium už zväčša profiluje študentov a rozdelia sa na 2 skupiny. Na skupinu IT programátorov, ktorí majú predpoklad zamestnať sa ako programátori webových aplikácii a na skupinu programátorov priemyselných systémov. Keďže mňa viac zaujímali kolóny a reaktory (s riadením som sa bližšie zoznámila na predmetoch Modelovanie, Riadenie procesov, Teória automatického riadenia, atď.), rozhodla som sa venovať programovaniu riadenia priemyselných systémov. Dobrou prípravou na prax bol predmet Informatizácia a priemyselné informačné systémy, kde sa študenti zoznámili s jedným z veľmi rozšírených priemyselných systémov FOXBORO. Vďaka dobrým vzťahom medzi Oddelením informatizácie a riadenia procesov a firmou Invensys (Schneider Electric) bolo možné absolvovať prax v tejto firme, a tak získať prehľad ako funguje automatizácia v praxi, resp. priamo v priemysle. Táto skúsenosť ma presvedčila, že priemyselná automatizácia je správna voľba a už druhý rok pracujem ako aplikačný inžinier v tejto oblasti. Absolvovala som už jednu odstávku rafinérie, čo bolo veľmi náročné. Avšak, keď viete, že pece, ktoré ste programovali sú už v prevádzke, ten pocit je nezaplatiteľný.
Katka, absolventka inžinierskeho štúdia

Štúdium na FChPT som si vybrala, pretože ma zaujalo svojou rozmanitosťou študijných predmetov, s ktorými je možnosť zamestnať sa po ukončení štúdia. Najviac ma zaujal Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky. Bolo to hlavne kvôli možnosti odskúšať si teóriu v praxi na rôznych reálnych zariadeniach, vedomie toho, že automatizácia sa nachádza všade. Okrem toho, že ma štúdium bavilo som dostala odmenu v podobe pobytu v zahraničí spolu s hŕstkou ďalších spolužiakov. U mňa to robenie diplomovej práce v Zurichu na jednej z najlepších svetových univerzít - ETH. Niet nad takúto skúsenosť. Po skončení školy som navyše nemala problém so zamestnaním. Našla som si dobre platenú pozíciu takmer ihneď. Robím automatizáciu v chemickom priemysle a navyše je to robota, ktorá ma baví, na ktorú som sa pripravovala celých 5 rokov.
Ivana, absolventka inžinierskeho štúdia

Študentom by som určite odporúčala ísť študovať k nám na automatizáciu. Škola je to síce ťažšia, ale o to ľahšie sa dá po ukončení štúdia uplatniť. Napríklad ja som nebola ani jeden deň na úrade práce. Teraz pracujem v jednej slovenskej IT firme, ktorá bola minulý rok medzi prvými troma nominovanými na IT firmu roka. Firma sa zaoberá vývojom webových a mobilných aplikácii. Moja pozícia je Test Team Lead, čiže vediem menší tým testerov. Našou prácou je odhaliť čo najviac chýb vo vyvinutom softvéri a zistiť, či softvér spĺňa všetky požiadavky nášho klienta. V prvom rade ma naša škola naučila analyticky a kreatívne rozmýšľať, čo mi veľmi uľahčuje riešenie pracovných úloh. Nepracujem priamo v obore automatizácie, ale priamo využívam vedomosti z SQL a XML, ktoré som na našej škole nadobudla. A vďaka programovaniu, ktoré sme tiež mali, sa viem lepšie orientovať v kóde softvéru. Čo by som poradila našim študentom? Keď už začnú študovať, tak nech sa tomu venujú naplno. Lebo toto je jediná vec, čo si zo školských čias vyčítam :)
Katka, absolventka inžinierskeho štúdia